Major correction to satellite data shows 140% faster warming since 1998

/major-correction-to-satellite-data-show