Amazon confirms it holds on to Alexa data even if you delete audio files

/amazon-alexa-echo-chris-coons-data-tran