Citheronia regalis - Wikipedia, the free encyclopedia

/Citheronia_regalis